Svensk Padelförsäkring

Försäkringslösning för padelanläggningar inomhus med unik omfattning.

Svensk Padelförsäkring är en skräddarsydd försäkring framtagen i samarbete med svenska padelanläggningar.

Paketerad lösning anpassad för verksamheten

Generösa försäkringsbelopp

Shop och servering ingår

Ersättning vid krossat glas, inom- och utomhus

Ersättning vid skadegörelse, inom- och utomhus

Snabb och smidig skadereglering

Ingen vållandeutredning, vid personskada orsakad av att glas krossats

Skyddar det personliga ansvaret för VD och Styrelse

Tillval: Möjlighet att inkludera fastigheten i försäkringen

FÖRSÄKRINGSOMFATTNING

Egendom bestående av maskinerier och inventarier samt varor 1 * årsomsättningen,  dock max SEK 10 000 000, varav max SEK 200 000 varor.

Egendom under bar himmel med omfattning brand – SEK 100 000.

Skadegörelse, utan samband med inbrott, gäller även under bar himmel – SEK 25 000 per skada dock max två skador varav max en skada under bar himmel per försäkringsår*. 

Glasskada på vägg padelbanor, utan samband med skadegörelse – SEK 25 000 per skada dock max 2 skador per försäkringsår* 

Avbrott- och extrakostnadsförsäkring. Försäkringen gäller vid ersättningsbar egendomsskada. Försäkringsbelopp avbrott 1 * årsomsättningen dock max SEK 10 000 000 samt extrakostnad SEK 500 000 per skada och totalt per försäkringsår.

Ansvarsförsäkning. Omfattar Allmänt ansvar och Produktansvar och gäller för person- och sakskada som inträffar under försäkringsperioden. Försäkringsbelopp SEK 10 000 000 per skada och totalt SEK 20 000 000 under försäkringsperioden.

Rättsskyddsförsäkring.  Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader enligt villkor. Försäkringsbelopp SEK 500 000 per skada och totalt under försäkringsperioden.

VD- och styrelseansvarsförsäkring. Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk till följd av ren förmögenhetsskada som framställs mot försäkrad i dennes egenskap av verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare inom bolaget.

Försäkringsbeloppet för maskinerier & inventarier samt egendom under bar himmel inkluderar även egen bekostad fast inredning.

*Skadegörelse samt glasskada enligt ovan ersätts sammantaget högst två gånger per försäkringsår och den sammanlagda ersättningen är max SEK 50 000 per försäkringsår. Försäkringen gäller inte för skada genom klotter eller graffiti. Glaspartier som inte är avsedda och godkända för padelbana omfattas inte av försäkringen.

SKADEANMÄLAN

Telefon: 010-410 70 13
E-post: skador@wrberkley.com
Post: Crawford & Company (Sweden) AB, Box 6044, 171 06 Solna

Efter kontorstid vid akut skada, kontakta Försäkringsbranschens restvärderäddning:
Telefon: 020-322 322

INTRESSEANMÄLAN SVENSK PADELFÖRSÄKRING INOMHUS

Har vi padelbanor utomhus?

6 + 2 =